எந்த மனிதனும் முழுத் தோல்வி
அடைந்ததாகக் கருத முடியாது
வெற்றி பெற்ற மனிதனை
விரும்புவதை நிறுத்தும் வரை.

-ஆண்ட்ரு ஜாக்சன்