உங்கள் அன்புக்கான தருணங்களை
வேறு எதற்காகவும் விட்டுக் கொடுக்காதீர்கள்.

- ஓர் அறிஞர்