என் மனம் தூய்மையாய் இருப்பதால்
பத்து மனிதர்களின்
பலத்தை உடையவனாய் இருக்கிறேன்.

- டென்னிசன்