குளிர் வந்து விட்டால்
அழுக்குத் துணியும் அவசியம்.

-ஜப்பான் பழமொழி