கவலை நூறு வண்டி இருந்தாலும்
அது ஒரு கடனையும் அடைக்காது.

- இங்கிலாந்து பழமொழி