உதவி செய்யும் உள்ளம் உள்ளவனுக்குத் தான்
குற்றம் சொல்ல உரிமையுண்டு.

-லிங்கன்