தவறு நேருவதால் இழிவு இல்லை.
தவறு நேர்ந்து விடுமோ என்று அஞ்சி
பின் வாங்குவது தான் இழிவு.

-ஹென்றி போர்ட்