பிறர் மகிழ்ச்சியாக இருக்க
எப்போது வழி கண்டுபிடித்துக் கொடுக்கிறீர்களோ
அப்போது முதலே நீங்கள்
இன்பமாக இருக்க ஆரம்பித்து விடுகின்றீர்கள்.

- இங்கர்சால்