கலங்காத உள்ளம் படைத்தவர்களே
இறுதி வெற்றிக்கு உரியவர்கள்.

- சுபாஷ் சந்திரபோஸ்