தத்துவங்கள் எல்லாம் 
இரண்டே சொற்களில் அடங்கிவிடும்.
ஒன்று பொறுத்துக்கொள்ளல், 
மற்றொன்று விட்டு விலகல்.

- எபிடேக்ஸ்