வாழ்க்கை, எல்லோரையும் ஒரே மட்டமாக்குகிறது.
மரணம் தான் மேலோரைப் புலப்படுத்துகிறது.

- பெர்னாட்ஷா