அன்பும் மரியாதையும் இருப்பவன்
உலகத்தில் எதையும் சாதித்து விடுவான்.
தீமை செய்பவனும் அவனிடம் பணிவான்.

- வாரியார்