நன்றாகப் பேசுவது நல்லது தான்.
ஆனால் நன்றாகச் செய்வது அதனினும் நல்லது.

- கிளார்க்