நீ சரியாக இருந்தால்
கடவுள் உனக்குப் பயப்படுவார்.

- இத்தாலியப் பழமொழி