செய்த தவறை உணர்ந்தால்
தவறு பாதியாக குறைகிறது;
செய்த தவறை நியாயப்படுத்தினால்
தவறு இரட்டிப்பாகிறது.

-ஓர் அறிஞர்