சிக்கனமாக இல்லாதவன்
சாமார்த்தியசாலியாக இருக்க முடியாது;
சாதுரியமாக குடித்தனமும் நடத்த முடியாது.

- பீகன் ஸ்பீல்ட்