சூதாட்டத்திற்காகவும் குடிக்கவும்
உங்களால் செலவிடப்படும் பணம்
உங்களுக்கு இரட்டை நஷ்டங்களைக் கொண்டு வரும்.
முதலாவதாக பணத்தை இழக்கிறீர்கள்.
இரண்டாவதாக உங்கள் கௌரவத்தையும்
ஆரோக்கியத்தையும் இழந்துவிடுகிறீர்கள்.

- காந்தி