யாரைக் கண்டு பலர் பயப்படுகிறார்களோ
அவர் பலரைக் கண்டு பயப்படவேண்டியிருக்கும்.

- கென்னா