நம் வாழ்நாள் சொற்பம் என்று
எப்போதும் வருந்துகிறோம்.
ஆனால் அதற்கு முடிவில்லாதது போன்ற
காரியங்களையே  செய்து கொண்டிருக்கிறோம்..

- செனேகா