நல்லுணர்வு என்பது 
பகல் பொழுதைப் போன்றது.
அது தான் ஒளியை
எல்லாவற்றின் மீதும் பரப்புகிறது.

- எமெர்சன்