இன்னொருவன் தான் தோல்விக்குக் காரணம்
என்று கை காட்டும்போது
வெற்றி வாய்ப்புகளை இழக்கிறோம்.

-பப்பல்லோ