உங்கள் சிந்தனைகளை மறைக்க வேண்டாம்.
நேர்மையாக, வெளிப்படையாகப் பேசுங்கள்.

-  ஹோமர்