உடனே கொடுத்தவன்
இரு மடங்கு கொடுத்தவன் ஆகிறான்.

- சைரஸ்