அறிவுரையின்
விலையும் மதிப்பும் ஒன்றுதான்.
அதாவது ஒன்றுமில்லை.

- டக்லஸ் மக் ஆர்தர்