பத்துப் பெரியவர்கள் நடுவில் உட்கார்ந்திருக்கும்போது
உதடுகளை பூட்டி வைப்பது தான் நல்லது.
அப்போது தான் நீ
பதினோராவது பெரிய மனிதனாய் கருதப்படுவாய்.

- பொலிவியப் பழமொழி