கடவுள் தம்முடைய
சொந்தப் பெயரில் எழுத முடியாத போது
சந்தர்ப்பம் என்ற புனைப் பெயரில் எழுதுகிறார்.

- ஓர் அறிஞர்