பேச்சை விட ஆழமானது 
எண்ணம்; 
எண்ணத்தை விட ஆழமானது 
உணர்ச்சி.

- கிரான்ச்