வாக்குப் பதிவு செய்தல் ஒரு குடிமகனுக்கு
மிக எளிதான கடமைதான். ஆனால்,
அதற்கு முந்தியதும், அதைவிட முக்கியமான கடமை
மனதிற்குள் ஒரு முடிவுக்கு வருதல்.

-ரால்ப்பெர்ரி