அதிர்ஷ்டம் வந்தாலும் வராவிட்டாலும்
துரதிர்ஷ்டத்தை தாங்கிக் கொள்ளக் கூடிய
துணிச்சலினால் எதையும் சாதித்து விடலாம்.

- ஜி.டி.நாயுடு