மற்றவர்களுக்காக நாம் மேற்கொள்ளும்
மிகக் குறைந்த அளவு உழைப்பும்
நமக்குள்ளே இருக்கும் சக்தியை
தட்டி எழுப்புகிறது.

-சுவாமி விவேகானந்தர்