மிகக் கொடிய பகைவனிடத்தும்
செம்மையான இதமான மொழியையே
பயன்படுத்த வேண்டும்.

-சுவாமி விவேகானந்தர்