நாக்கையும் பணப்பையையும்
அதிகமாகத் திறக்காதீர்கள்.
அப்போதுதான்
உங்கள் மதிப்பும் செல்வமும் வளரும் .

- பாரசீகப் பழமொழி