இங்கிதமாக ஒரு முறை இடித்துக் கூறுவது
ஆயிரம் அவமதிப்புகளுக்கு சமம்..

- லூயி ரைசர்