உயர்ந்த மனிதர்
சொற்களில் பலவீனமாக இருந்தாலும்
நடத்தையில் மிக உறுதியாக இருப்பர்.

- கன்பூசியஸ்