சாப்பிடுவதற்கும் தூங்குவதற்கும்
மட்டும் நேரம் ஒதுக்குங்கள்.
மற்ற நேரம் எல்லாம்
முன்னேற்றத்தைப் பற்றிச் சிந்தித்து
அதை நோக்கியே விடாப்பிடியாக
தேடிச் சென்று கொண்டிருங்கள்.

- ஓர்  அறிஞர்