உண்மையை சொல்வது தான் 
உலகிலேயே மிகப் பெரிய நகைச்சுவை.

- பெர்னாட்ஷா