எதுவும் நிலையில்லாதது.
புகழும் சரி;
புகழுடையோரும் சரி.

- மார்க்கஸ் அரேலியஸ்