உங்களின் இனிய இயல்பு
உங்கள் உள்ளத்திற்கு அழகாகும்.

- ஜோனாஸ் ஹெனேவே