உங்கள் வாழ்க்கையில்
என்னவெல்லாம் நடக்க வேண்டும் என்று
ஆசைப்படுகிறீர்களோ
அவை எல்லாம் நடை பெறுவதாக
மனதில் கற்பனை செய்ய வேண்டும்.
இப்படிப்பட்ட மன நிலையை
நீங்கள் ஏற்படுத்திக் கொண்டாலே போதும்.
உங்கள் லட்சியத்தில்
பாதி தூரத்தை பயணம் செய்து விடுகிறீர்கள்.

- டாக்டர் ஸ்டோன்