எஜமானன் சில வேளைகளில்
பார்வையற்றவர்களாக இருக்க வேண்டும்;
வேலைக்காரர்கள் சில வேளைகளில்
காது கேளாதவர்களாக இருக்க வேண்டும்.

- எட்வார்ட் புல்லர்