கனவு காணுங்கள்;
வெற்றி பெறமுடியும் என்று கனவு காணுங்கள்.
வெற்றி நிச்சயம்;
உறுதியுடன் செயல்படுங்கள்.

-ஷுல்லெர்