விவாதம் செய்வது
நிழல்களுடன் போராடுவதற்கு சமம்.

-ஷெர்மாஸ்