நன்மை செய்வதில்
நீங்கள் ஆர்வமுள்ளவர்களாக இருந்தால்
உங்களுக்கு யார்
தீமை செய்யப்போகிறார்கள்.

- இயேசு கிறிஸ்து