என்னிடம் இருந்து
எல்லாவற்றையும் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்;
என் நம்பிக்கை மட்டும் எனக்குப் போதும்
நான் வெற்றியடைய.

-நெப்போலியன்