பிறருடைய துன்பங்களை 
நினைத்துப் பாருங்கள்;
இப்பழக்கம் நம்முடைய துன்பங்களைச் 
சகித்துக்கொள்ளும் முதல் பாடமாகும்.

- மார்க் ட்வைன்