அன்பளிப்பு பொருளை விட
அதை அளிக்கும் முறை தான்
மதிப்பு மிக்கது.

-பியோர் சொர்னேயாஸ்