உயிர் பிரியும் நேரத்தைவிட
உறவு பிரியும் நேரம் தான்
மிகக் கொடுமையானது.

-சீனப் பழமொழி