கழிந்து போன வாழ்க்கையை நினைப்பதால்
மனிதன் விசித்திரமான 
ஓர் இனிமையை நுகர்கிறான்.

- காண்டேகர்