இறைவனால் முடியாத செயல் ஒன்று உண்டு.
நடந்ததை நடவாததாக ஆக்க அவராலும் இயலாது.

-ஆப்பிரிக்க பாதிரியார்