மணிக்கணக்கில் போதனை செய்வதை விட
ஒரு கணப்பொழுது உதவி புரிதலே நலம்.

- சீனப் பழமொழி